Sprzedaż długów – cesja wierzytelności

Mając świadomość kłopotów jakie są związane z zaspokojeniem przeterminowanej należności w pierwszej kolejności od uporczywych dłużników coraz większa grupa wierzycieli szuka przynoszącego rezultat sposobu na odzyskanie swoich pieniędzy. Jednym z nich jest szansa dokonania sprzedaży wierzytelności innej osobie.

Odsprzedanie wierzytelności czyli jej cesję szczegółowo uregulowały zapisy jakie znalazły się w art. 509-516 kodeksu cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi cesja wierzytelności inaczej nazywana przelewem jest umową, na podstawie której zmienia się podmiot uprawniony do żądania wykonania wierzytelności.

Zmiana podmiotu , który jest uprawniony do wysuwania żądań spłacenia wierzytelności bazując na przepisach prawa cywilnego odbywa się bez zgody dłużnika. Korzystając z regulacji prawnych dotyczących cesji, wielu wierzycieli a w pierwszej kolejności przedsiębiorców korzysta z usługi, świadczonej przez giełdę wierzytelności, a która ułatwia odsprzedaż bezspornej wierzytelności. Zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego odsprzedania określonej wierzytelności na stronach internetowego serwisu giełdy nie wymaga opłaty i nie ograniczone jest jakimkolwiek limitem.

Przed pojawieniem się na stronie giełdy wierzytelności ogłoszenia o ofercie odsprzedania niespłaconej należności wymagana jest wcześniej przeprowadzona w rzetelny sposób weryfikacja wierzytelności. Odbywa się ona na podstawie przedłożonej przez dotychczasowego wierzyciela dokumentacji.

Szansa skorzystania z przelewu wierzytelności w większości przypadków pozwala na szybkie odzyskanie chociażby części należności bez obowiązku prowadzenia uciążliwych negocjacji z osobą zadłużoną co w rezultacie staje się korzystnym rozwiązaniem.