Komornik i jego możliwości działania

Komornik jest funkcjonariuszem państwowym a jego czynności jakie wiążą się z prowadzeniem egzekucji mającej na celu dążenie do zaspokojenia wierzytelności szczegółowo ustalają obowiązujące w Polsce regulacje prawne. Do jego zadań należy efektywne wykonywanie orzeczeń sadowych dotyczących roszczeń o charakterze finansowym jak również pozostałych tytułów wykonawczych, jakie zostały wydane w oparciu o obowiązujące prawo egzekucyjne. Ponadto zajmuje się zabezpieczeniem spadku a także ustalaniem na zlecenie wierzyciela oszacowanej wartości majątku dłużnika.

Egzekucji prowadzonej przez komornika podlega nie wyłącznie stałe wynagrodzenie za pracę jaka jest świadczona przez przez osobę zadłużoną i środki finansowe zdeponowane na rachunkach bankowych ale ponadto wszystkie rzeczy, którymi włada w tym różnorodnego rodzaju rzeczy ruchome oraz nieruchomości. W celu zabezpieczenia ochrony dłużnika przepisy prawa szczegółowo wyliczają jakiego typu rzeczy nie mogą podlegać egzekucji a co jest z tym związane, których nie może na mocy prawa zająć komornik. Należą do nich na przykład niektóre przedmioty gospodarstwa domowego, rzeczy niezbędne do nauki oraz wykonywania pracy o charakterze zarobkowym.

Wysokość pensji podlegająca zajęciu przez komornika uzależniona jest od rodzaju dochodzonej wierzytelności. W przypadku wierzytelności alimentacyjnych komornik może dokonać zajęcia 3/5 wynagrodzenia bez względu na wartość miesięcznego dochodu osoby zadłużonej. W pozostałych sytuacjach zajęciu może podlegać tylko ½ wynagrodzenia. Egzekucji prowadzonej przez komornika nie podlega ponadto wynagrodzenie o minimalnej wysokości określonej ustawą po odliczeniach składki ubezpieczeniowe jak również zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.